PD GWARANCJE S.A. w likwidacji

Informacje o spółce Struktura Akcjonariatu WZA
PD Gwarancje SA w likwidacji
ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław

NIP: 8992847837
REGON: 380786894
KRS 0000739470 akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Komunikat dla akcjonariuszy:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji do dnia 31 grudnia 2020 r. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki.
Kapitał zakładowy: 102.000,00 zł
Kapitał wpłacony: 102.000,00 zł

Aktualna struktura własnościowa PD Gwarancje SA w likwidacjiprezentuje się następująco:

Akcjonariusz
Liczba akcji
Liczba głosów
Udział w kapitale zakładowym
Profit Development SA
100.000
100.000
98%
PD SA
2.000
2.000
2%