PD Projekt 18 Spółka Akcyjna

Informacje o spółce Struktura Akcjonariatu
PD PROJEKT 18 S.A.
ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław

NIP: 8992936044,
REGON: 523043705
KRS: 0000990639, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł
Kapitał wpłacony: 100.000,00 zł

Aktualna struktura własnościowa PD Projekt 18 SAprezentuje się następująco:

Akcjonariusz
Liczba akcji
Liczba głosów
Udział w kapitale zakładowym
Profit Development SA
100.000
100.000
100%