PD S.A. GDAŃSKA 141 S.K.A. w likwidacji wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000537537, NIP: 8943058891, REGON: 360561969

Spółka zakończyła działalność dnia 14-07-2020 r.