PD INVESTMENT SA

Informacje o spółce Struktura Akcjonariatu WZA
PD Investment SA
ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław

NIP: 8971767145
REGON: 021371556
KRS 0000783987 akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 31 508 524,00 zł
Kapitał wpłacony: 31 508 524,00 zł

Komunikat dla akcjonariuszy:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji do dnia 31 grudnia 2020 r. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki.

Aktualna struktura własnościowa PD Investment SAprezentuje się następująco:

Akcjonariusz
Liczba akcji
Liczba głosów
Udział w kapitale zakładowym
Piotr Adamek
31 507 524
31 507 524
99,997
Profit Development
1000
1000
0,003