PD INWESTYCJE 7 S.A.

Informacje o spółce Struktura Akcjonariatu WZA
PD INWESTYCJE 7 S.A.
ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław

NIP: 8992845092
REGON: 380244271
KRS: 0000805721 akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 150.000,00 zł
Kapitał wpłacony: 150.000,00 zł

Komunikat dla akcjonariuszy:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji do dnia 31 grudnia 2020 r. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki.

Aktualna struktura własnościowa PD Inwestycje 7 SAprezentuje się następująco:

Akcjonariusz
Liczba akcji
Liczba głosów
Udział w kapitale zakładowym
Profit Development SA
150.000
150.000
100%