PD S.A. NOWE ZŁOTNO 3 S.K.A. w likwidacji wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000612945, NIP: 8943076742, REGON: 364213917