PD S.A. PIĘKNA 2 S.K.A. w likwidacji wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000606276, NIP: 8943074499, REGON: 363913950.

Spółka zakończyła działalność dnia: 18-09-2020 r.