PD S.A. PIĘKNA 3 S.K.A. w likwidacji

Informacje o spółce Struktura Akcjonariatu WZA
PD S.A. PIĘKNA 3 S.K.A. w likwidacji
ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław

NIP: 8943106236
REGON: 367360694
KRS: 0000679962, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł
Kapitał wpłacony: 50.000,00 zł
Inwestycja: Piękna III Etap

Komunikat dla akcjonariuszy:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji do dnia 31 grudnia 2020 r. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki.

Aktualna struktura własnościowa PD S.A. Piękna 3 S.K.A.prezentuje się następująco:

Akcjonariusz
Liczba akcji
Liczba głosów
Udział w kapitale zakładowym
Profit Development SA
50.000
50.000
100%