PD S.A. PIĘKNA S.K.A.  w likwidacji wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000499198, NIP: 8992751391, REGON: 022365109