PD S.A. TRAKTOROWA S.K.A.

Informacje o spółce Struktura Akcjonariatu WZA
PD S.A. TRAKTOROWA S.K.A.
ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław

NIP: 8971767228
REGON: 021371510
KRS: 0000367662, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł
Kapitał wpłacony: 100.000,00 zł
Inwestycja: Nowe Złotno I Etap

Aktualna struktura własnościowa PD SA Traktorowa SKAprezentuje się następująco:

Akcjonariusz
Liczba akcji
Liczba głosów
Udział w kapitale zakładowym
Profit Development SA
100.000
100.000
100%