PD S.A. WYSOKA S.K.A. w likwidacji wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr 0000512316, NIP: 8992754521, REGON: 022428844

Spółka zakończyła działalność dnia: 30-09-2020 r.