PROFIT Development S.A.

Informacje o spółce Struktura Akcjonariatu WZA
PROFIT Development S.A

ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław

NIP: 8971760462
REGON: 021206018
KRS: 0000352445, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 340 420,00 zł
Kapitał wpłacony: 340 420,00 zł

Komunikat dla akcjonariuszy:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji do dnia 31 grudnia 2020 r. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki.

Aktualna struktura własnościowa PROFIT DEVELOPMENT SAprezentuje się następująco:

Akcjonariusz
Liczba akcji
Liczba głosów
Udział w kapitale zakładowym
Piotr Adamek
17 021
17 021
100,00%